Algemene voorwaarden Van Vliet Caravans

(Handelend onder de naam Van Vliet Caravans BV) versie 22-11-2018

Artikel 1.             Definities

1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Van Vliet Caravans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van Vliet Caravans B.V. gevestigd aan de Middenweg 16 te Wateringen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27.14.67.38, met het parkeerterrein gelegen aan de Maasdijkseweg 102 te Wateringen;
  2. stallingnemer: diegene die de zaak in bewaring heeft gegeven aan Van Vliet Caravans;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de stallingnemer en Van Vliet Caravans waarbij de stallingnemer ruimte huurt van Van Vliet Caravans om de zaak te stallen;
  4. de zaak: de tijdelijk te bewaren caravan en/of vouwwagen en soortgelijke objecten van de stallingnemer;
  5. de stalling(ruimte): de stalling van Van Vliet Caravans;
  6. het (parkeer)terrein: het (parkeer)terrein gelegen aan de Maasdijkseweg 102 te Wateringen.

 

Artikel 2.             Algemeen

2.1.          Deze algemene voorwaarden van Van Vliet Caravans zijn bij uitsluiting van (iedere) andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst waar Van Vliet Caravans partij bij is, behoudens indien daarvan expliciet en schriftelijk van wordt afgeweken. Het gebruik of van toepassing zijn van andere algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2.          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Van Vliet Caravans vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.3.          Indien Van Vliet Caravans niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Van Vliet Caravans in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.4.          Van Vliet Caravans heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3.             Aanbod

3.1.          Het aanbod van Van Vliet Caravans is vrijblijvend.

3.2.          Van Vliet Caravans is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten, op de website, in offertes of in de overeenkomst.

3.3.          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4.             Totstandkoming van de overeenkomst en inschrijfgeld

4.1.          De overeenkomst komt tot stand nadat de stallingnemer de overeenkomst heeft ondertekend, dan wel nadat de stallingnemer op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Van Vliet Caravans.

4.2.          Bij het tot stand komen van de overeenkomst is de stallingnemer aan Van Vliet Caravans een bedrag verschuldigd van € 40,- aan inschrijfgeld.

Artikel 5.             Inwerkingtreding en looptijd van de overeenkomst

5.1.          De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand waarin de zaak door Van Vliet Caravans in bewaarneming wordt genomen en loopt tot het einde van dat kalenderjaar.

5.2.          De overeenkomst wordt telkens na een kalenderjaar stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden verlengd met één kalenderjaar, tenzij de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.3 wordt opgezegd.

5.3.          De overeenkomst kan tegen het einde van het kalenderjaar worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van 2 kalendermaanden, dus voor 1 november.

5.4.          Indien de stallingnemer de overeenkomst voor de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst, maar niet met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden, dus tussen 1 november en 1 januari, opzegt, dan eindigt de overeenkomst, wordt de borg van de Tac ad € 35,- niet aan de stallingnemer terugbetaald.

5.5.          Het is niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

5.6.          De stallingnemer is verplicht om de zaak uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst op te halen c.q. te verwijderen uit de stalling. Indien de stallingnemer niet voldoet aan deze verplichting, dan worden alle kosten, zoals stallingskosten en de eventuele kosten van de parate executie, zie artikel 14.2, die Van Vliet Caravans daardoor heeft moeten maken aan de stallingnemer in rekening gebracht.

Artikel 6.             Openingstijden

6.1.          De stallingnemer dient zich te allen tijde (onder meer bij het (terug)brengen en ophalen van de zaak) te houden aan de openingstijden zoals deze hierna of op ander wijze door Van Vliet Caravans aan de stallingnemer zijn medegedeeld.

6.2.          Openingstijden kantoor, werkplaats en stalling:

– maandag t/m vrijdag:08.30 tot 17.00 uur

– zaterdag:                  09.00 tot 12.00 uur

– zondag:                    gesloten

6.3.          Tijdens de feestdagen zijn het kantoor, de werkplaats en de stalling van Van Vliet Caravans gesloten en is er geen toegang voor de stallingnemer, dit zelfde geldt voor de gehele periode van de kerstvakantie.

6.4.          Openingstijden terrein: het parkeerterrein is gesloten van 23.00 tot 06.00 uur en buiten die tijden geopend. Tijdens de gehele periode van de kerstvakantie is het parkeerterrein gesloten. Enkel met voorafgaande toestemming van Van Vliet Caravans is het de stallingnemer toegestaan zich toegang te verlenen tot het parkeerterrein buiten de reguliere openingstijden.

6.5.          Op de website van Van Vliet Caravans staat duidelijk vermeld wanneer het kantoor, de stalling en het parkeerterrein gedurende de periode rondom kerst gesloten is.

6.6.          Indien de stallingnemer, om welke reden dan ook, niet de openingstijden Van Vliet Caravans in acht neemt, dan dient de stallingnemer alle schade te vergoeden, waaronder (arbeids)kosten, die Van Vliet Caravans daardoor lijdt.

6.7.          Van Vliet Caravans heeft het recht gedurende de overeenkomst haar openingstijden aan te passen. De stallingnemer wordt daarvan vooraf in kennis gesteld.

Artikel 7.             Verplichtingen van de stallingnemer

7.1.          De stallingnemer is verplicht om voorafgaande aan een bewaarneming, Van Vliet Caravans in het bezit te (doen) stellen van zijn correcte en volledige naam, zijn adres, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede van het kenteken, het type, het merk en de lengte van de zaak. Bij een wijziging van een van deze gegevens dient de stallingnemer dit direct schriftelijk of via de e-mail mede te delen aan Van Vliet Caravans.

7.2.          Zonder voorafgaande toestemming van Van Vliet Caravans is het de stallingnemer niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot en/of zich te bevinden in de stallingruimte van Van Vliet Caravans.

7.3.          Het is de stallingnemer verboden zodanig te handelen en/of na te laten dat dit tot schade jegens (zaken van) Van Vliet Caravans en/of (een) derde(en) lijdt, of zou kunnen lijden.

Artikel 8.             Bevoegdheden van Van Vliet Caravans

8.1.          Van Vliet Caravans bepaalt de plaats van de stalling en is bevoegd om de zaak binnen de stalling te verplaatsen.

8.2.          Ten aanzien van handelen en/of nalaten van de stallingnemer, dat op welke manier dan ook de veiligheid van (zaken van) Van Vliet Caravans en/of (een) derde(en) in gevaar brengt, of zou kunnen brengen, kunnen door Van Vliet Caravans zonder overleg en voor rekening en risico van de stallingnemer, de noodzakelijke voorzieningen worden getroffen.

8.3.          Van Vliet Caravans is bevoegd de bewaarneming te weigeren van de zaak die naar zijn oordeel gevaar of schade aan andere zaken en/of personen kan opleveren.

Artikel 9.             Overdracht

9.1.          De overeenkomst is persoonsgebonden. Dit betekent dat het de stallingnemer niet is toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Vliet Caravans.

9.2.         Het is de stallingnemer niet toegestaan de plek gehuurd in de stalling onder te verhuren.

Artikel 10.           Gebruiksregels

10.1.          De stallingnemer kan de zaak ten allen tijden terugnemen. De stallingnemer kan de zaak ophalen mits deze ten minste één werkdag van tevoren en met in achtneming van de hierboven bedoelde openingstijden, de navolgende mededeling doet aan Van Vliet Caravans, zijnde: de naam en deugdelijke aanduiding van de zaak, dag en uur/tijdstip van het ophalen van de zaak, alsmede het kenteken en het merk van de zaak.

10.2.          Ten tijde van het ophalen van de zaak dient de stallingnemer zich te kunnen legitimeren jegens Van Vliet Caravans, middels een geldig legitimatiebewijs.

10.3.          Met inachtneming van de hierboven vermelde openingstijden, is het de stallingnemer uitsluitend toegestaan om de zaak op het parkeerterrein op te halen of terug te brengen.

10.4.          Het parkeerterrein is beveiligd middels een tac-systeem, waarvan de stallingnemer voor het verkrijgen van toegang tot dit terrein, immer gebruik dient te maken. De stallingnemer dient voorafgaand aan de bewaarneming een tac af te halen bij Van Vliet Caravans en daarvoor aan laatstgenoemde een borg van € 35,00 te voldoen. De tac blijft te allen tijde eigendom van Van Vliet Caravans. Bij onbruikbaarheid door toedoen van de stallingnemer of verlies van de tac, dient de stallingnemer voor eigen rekening van € 35,00, bij Van Vliet Caravans een nieuwe tac af te halen. Bij een correcte opzegging van de overeenkomst en het in goede staat retourneren van de tac, ontvangt de stallingnemer € 35,00 borg retour. Indien de stallingnemer niet of onjuist gebruik maakt van het tac-systeem, dan is dat voor eigen rekening en risico van de stallingnemer.

10.5.          Het is de stallingnemer niet toegestaan de tac aan een derde af te geven of over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Vliet Caravans.

10.6.          Bij beëindiging van de overeenkomst dient de stallingnemer onmiddellijk en onvoorwaardelijk de tac te retourneren aan Van Vliet Caravans. De tac is zonder opgaaf van reden immer door Van Vliet Caravans, direct opeisbaar.

10.7.          Het is Van Vliet Caravans toegestaan om de stallingnemer de toegang tot het parkeerterrein en/of de stalling (gedeeltelijk) te ontzeggen indien daarvoor voor Van Vliet Caravans een redelijk belang bestaat.

10.8.          De zaak wordt uitsluitend voor risico van de stallingnemer geplaatst op het parkeerterrein.

10.9.          Uitsluitend indien noodzakelijk is het de stallingnemer toegestaan om gedurende de bewaarneming de zaak – zo beperkt mogelijk – te betreden en/of te gebruiken.

10.10.          De stallingnemer is verplicht om voorafgaande aan de bewaarneming het navolgende te hebben verwijderd en tijdens de bewaarneming verwijderd te houden, uit de zaak: (brand-) gevaarlijke, schadelijke, explosieve, verontreinigde en/of illegale stoffen en/of zaken, waaronder gasflessen en accu’s, zelf ontbrandende producten/stoffen en dergelijke.

10.11.          Het is de stallingnemer verboden om de zaak zodanig te voorzien van beveiliging zoals sloten, dat het voor Van Vliet Caravans onmogelijk is om de zaak in de stallingruimte te verplaatsen. In voorafgaand overleg met Van Vliet Caravans, kan de stallingnemer gebruik maken van door Van Vliet Caravans voorgeschreven disselsloten.

10.12.          Het is de stallingnemer niet toegestaan om zelf de zaak in de stallingruimte te (laten) verplaatsen.

10.13.          Het is de stallingnemer niet toegestaan om in de stalling onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten.

10.14.          Na tijdig schriftelijk verzoek daartoe van de stallingnemer, biedt Van Vliet Caravans de mogelijkheid om tijdens de stalling vanaf 1 november tot en met 1 april, de accu van de zaak in conditie te houden. De stallingnemer aanvaardt dat Van Vliet Caravans nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit voornoemde service van Van Vliet Caravans en vrijwaart Van Vliet Caravans daartoe.

10.15.          Indien de stallingnemer de zaak bij de stalling wenst op te halen, dan zal Van Vliet Caravans de zaak klaarzetten en indien noodzakelijk gevonden door Van Vliet Caravans zal de zaak onder de sproei-installatie gereden worden. De stallingnemer aanvaardt dat Van Vliet Caravans niet aansprakelijk kan worden gesteld bij eventuele schade aan de zaak wegens (het al dan niet ontbreken van) dit afspoelen.

Artikel 11.           Facturatie, betaling en incassokosten

11.1.          Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de overeenkomst niet tegen het einde van een kalenderjaar is opgezegd, dan geschiedt facturatie voor het nieuwe kalenderjaar in de eerste week van december.

11.2.          De stallingnemer kan de factuur betalen door het factuurbedrag over te maken op het bankrekeningnummer van Van Vliet Caravans. Of betaling geschiedt middels automatische incasso, waarvoor de stallingnemer aan Van Vliet Caravans een volmacht verleent.

11.3.          Partijen kunnen overeenkomen dat de facturatie jaarlijks in 3 termijnen geschiedt: op 1 januari, op 1 februari en op 1 maart. In een dergelijk geval wordt € 15,- administratiekosten aan de stallingnemer in rekening gebracht.

11.4.          De stallingnemer dient de van Van Vliet Caravans ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voorafgaande aan de bewaarneming of voor 1 januari bij automatische verlenging van de overeenkomst.

11.5.          De stallingnemer is verplicht om alle betalingen uit hoofde van de overeenkomst tijdig en zonder opschorting, verrekening en/of korting, te voldoen aan Van Vliet Caravans.

11.6.          Indien de bewaarneming eindigt voor het einde van de overeenkomst/een kalenderjaar, bijvoorbeeld doordat de stallingnemer de zaak heeft verkocht of geen gebruik meer wil maken van de stalling, dan vindt geen restitutie van de betaalde stallingprijs plaats.

11.7.          De stallingnemer kan de zaak pas ophalen of de zaak pas (terug)brengen voor stalling zodra alle openstaande facturen door de stallingnemer volledig zijn voldaan aan Van Vliet Caravans.

11.8.          Bij overschrijding van de betalingstermijn is de stallingnemer onmiddellijk en van rechtswege in verzuim. Alsdan is de stallingnemer aan Van Vliet Caravans vanaf de vervaldag wettelijke rente, vermeerderd met 2% contractuele rente over de hoofdsom, verschuldigd.

11.9.          Alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de stallingnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 12.           Ontbinding van de overeenkomst

12.1.          Onverminderd het recht om nakoming te vorderen, geeft een tekortkoming in de nakoming door de stallingnemer, Van Vliet Caravans de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst terstond te ontbinden. In dat geval is de stallingnemer aan Van Vliet Caravans onmiddellijk vergoeding van alle openstaande vorderingen, kosten en schade van Van Vliet Caravans, verschuldigd.

12.2.          Voorts is Van Vliet Caravans bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3.          Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de stallingnemer, de stallingnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Van Vliet Caravans het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Van Vliet Caravans op schadevergoeding.

Artikel 13.           Retentierecht en pandrecht

13.1.          Van Vliet Caravans is gerechtigd de zaak van de stallingnemer onder zich te houden en afgifte op te schorten, totdat de stallingnemer al zijn verplichtingen jegens Van Vliet Caravans heeft voldaan, waaronder vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van Van Vliet Caravans.

13.2.          Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de stallingnemer aan Van Vliet Caravans verschuldigd is of zal zijn, heeft Van Vliet Caravans een pandrecht op de zaak. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de overeenkomst en het in de macht van Van Vliet Caravans brengen van de zaak. Indien de stallingnemer – na door Van Vliet Caravans per aangetekend schrijven te zijn aangemaand – zes maanden na datum van dit aangetekend schrijven de verschuldigde betaling niet heeft voldaan aan Van Vliet Caravans en tevens de periode van de overeenkomst waarop het verschuldigde bedrag betrekking heeft, is verlopen, dan heeft Van Vliet Caravans het recht om de zaak van de stallingnemer te (doen) verkopen. Van Vliet Caravans heeft alsdan het recht uit de opbrengst van deze verkoop de volledige vordering op de stallingnemer, te verhalen.

Artikel 14.           Prijzen

14.1.          De door de stallingnemer aan Van Vliet Caravans verschuldigde stallingprijs is inclusief BTW en wordt berekend aan de hand van de totale lengte van de zaak op basis van de lengte daarvan in centimeters, zoals dit volgt uit de gegevens vanuit de RDW: afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig. Aan de hand van breedte van de zaak (groter of dan kleiner dan 200 centimeter) wordt de zaak ingedeeld in een stallingprijsberekening voor een caravan of vouwwagen. Alle motorische zaken vallen onder de stallingprijsberekening voor een camper.

14.2.          Het is Van Vliet Caravans toegestaan om de stallingprijzen jaarlijks te wijzigen c.q. te verhogen volgens het prijsindexcijfer van gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek van het voorafgaande jaar, dan wel volgens een naar eigen inzicht van Van Vliet Caravans te bepalen berekening. Van een dergelijke wijziging zal de stallingnemer 2 weken voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar schriftelijk of via de e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de stallingnemer niet akkoord gaat met de prijsverhoging, dan kan de stallingnemer voor de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst (voor 1 januari) de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

Artikel 15.           Risico en verzekering van de zaak

15.1.          De bewaarneming van de zaak is voor eigen rekening en risico van de stallingnemer. De zaak wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Deze ruimte is beveiligd door een deugdelijk alarmsysteem.

15.2.          De stallingnemer dient de zaak met toebehoren in de stallingruimte afdoende en deugdelijk te verzekeren tegen voorkomende omstandigheden, zoals maar niet gelimiteerd tot schade, brand en diefstal. De tarieven die Van Vliet Caravans hanteert is niet op het verzekeren van de zaak afgestemd.

Artikel 16.           Aansprakelijkheid en verjaring

16.1.          Van Vliet Caravans kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de stallingnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de stallingnemer te werk zijn gesteld.

16.2.          Van Vliet Caravans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Vliet Caravans is uitgegaan van door de stallingnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.3.          Van Vliet Caravans is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade aan de zaak en/of de stallingnemer of aanverwante personen (wegens bijvoorbeeld brand, storm, glasschade, vernieling, diefstal en dergelijke). Uitgezonderd is de situatie dat sprake is van aangetoonde opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Van Vliet Caravans.

16.4.          Indien de stallingnemer (bij het terugnemen c.q. ophalen) niet tijdig kan beschikken over de zaak, al dan niet door toedoen van Van Vliet Caravans, dan is Van Vliet Caravans nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de stallingnemer.

16.5.          Van Vliet Caravans is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gemiste besparingen, bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfd genot en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

16.6.          Indien schade is ontstaan aan de zaak waarvoor Van Vliet Caravans aansprakelijk is, dan dient de stallingnemer Van Vliet Caravans de mogelijkheid te bieden om binnen een redelijke termijn de schade te (laten) herstellen en/of ongedaan te maken. Biedt de stallingnemer Van Vliet Caravans deze mogelijkheid niet, dan is Van Vliet Caravans niet gehouden tot het vergoeden van de reparatie- of herstelkosten die de stallingnemer heeft gemaakt doordat de stallingnemer de schade door een derde heeft laten herstellen.

16.7.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de stallingnemer uit welken hoofde ook jegens Van Vliet Caravans vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de stallingnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens Van Vliet Caravans kan aanwenden.

16.8.          De stallingnemer is jegens Van Vliet Caravans aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade door toedoen van de stallingnemer toegebracht aan (zaken van) Van Vliet Caravans, aanverwante personen en/of (een) derde(n) (zoals ten gevolge van veroorzaakte brand). De stallingnemer dient alle daaruit voortvloeiende kosten en schade onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk te vergoeden aan Van Vliet Caravans respectievelijk de derde(n).

16.9.          De stallingnemer vrijwaart Van Vliet Caravans van aanspraken van de stallingnemer en/of van (een) derde(n), wegens brand, schade, verlies of anderszins.

Artikel 17.           Overmacht

17.1.          Met inachtneming van de wet en in aanvulling daarop wordt onder overmacht eveneens verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Vliet Caravans geen invloed kan uitoefenen en waardoor Van Vliet Caravans niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; diefstal; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Van Vliet Caravans; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid. Alsdan staat het Van Vliet Caravans vrij de verplichtingen (jegens de stallingnemer) op te schorten.

17.2.          Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Vliet Caravans niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en zijn zij over een weer geen (schade-) vergoeding verschuldigd.

17.3.          Indien Van Vliet Caravans bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk de verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, dan is Van Vliet Caravans gerechtigd voor dat deel afzonderlijk een factuur te zenden aan de stallingnemer en is laatstgenoemde daarvan betaling verschuldigd.

Artikel 18.           Geheimhouding

18.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2.          Van Vliet Caravans verwerkt persoonsgegevens van de stallingnemer in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 19.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1.          Op de tussen de stallingnemer en Van Vliet Caravans gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2.          Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de stallingnemer en Van Vliet Caravans mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage. De stallingnemer heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Van Vliet Caravans schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.